موقعیت مهسان روی نقشه
قم،میدان مصلی،بلوار شهید منتظری